Tre (3) månader för att justera och lämna ut ett protokoll. Är det ok?

Begärde ut protokollet i juni, har påminnt flera gånger. Med tanke på att protokollet är löjligt kortfattat och informationsfattigt så kan jag inte ens påstå att det var värt att vänta på.

Datum: 090603

§ 1 Sammanträdet, som äger rum i Finansdepartementets lokal Stora Björn i Stockholm, öppnas.

§ 2 Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 4 Mr D redogör för arbetet med att upprätta strategin.

§ 5 RH redogör för arbetet med frågan om e-legitimation.

§ 6 Mr M redogör för det internationella arbete där regeringen behöver stöd.

§ 7 Delegationen diskuterar behov av ytterligare personal till sekretariatet och delegerar till ordföranden att bevaka den frågan.

§ 8 Delegationen diskuterar och finner att det finns behov av en referensgrupp.

§ 9 Delegationen diskuterar arbetsformer.

§ 10 Sammanträdet, som pågick kl. 13.00 – 15.00, förklaras avslutat.

Om du vill ha hela protokollet, skicka ett mail till mig eller Mr D.

Annonser