augusti 2009


På frågorna om eDelegationens beryktade rekryteringsprocess svarar Mr D så här:

———————————

Hej,

I beslutet att tillkalla E-delegationen bemyndigar regeringen statsrådet Odell att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt delegationen. Delegationen utgår från att sekretariatet kommer att anpassas så att den kan utföra de uppdrag delegationen har fått.

Det finns ingen allmän handling av det slag du beskriver att lämna ut.

Hälsningar,

”Mr D”
Sekreterare
E-delegationen

———————————

Min kompletterande fråga till Mr D idag:

Hej igen Mr D,

I min enfald trodde jag att delegationens ordförande kunde fatta beslut om att rekrytera resurser till eDelegationen.  Är det verkligen så att det bara är statsrådet Odell som kan fatta beslut om hur delegationens kansli ska vara sammansatt. eDelegationens har fått en summa pengar att röra sig med per år. Kan inte ordförande fatta beslut om rekryteringar inom den budgetramen?

To be continued…

Annonser

I olika kommentarer på bloggen har jag uppmanats att begära referens- och arbetsgruppens synpunkter på utkastet till strategi. Som jag hela tiden misstänkte så lämnas dessa inte ut.  Se urklipp från e-postsvar nedan:

—————————————————-

Hej,

De handlingar du begär att få utlämnade anses från juridisk synvinkel utgöra en del av den interna beredningen av ett betänkande och är därför inte allmänna handlingar. Några handlingar finns därför inte att lämna ut.

Hälsningar,

”Mr D”
Sekreterare
E-delegationen

Korridorssnacket skvallrar om att eDelegationens sekreterare, Mr D, inte bara har fullt upp att styra upp konsulterna utan även lägger sin arbetstid på att förbereda för delegationens rekryteringar.

I juni yppade ju Mr D att det kanske möjligen skulle bli aktuellt med rekryteringar till hösten.

Jag har självklart begärt ut eventuella allmänna handlingar i rekryteringsprocessen, men några sådana finns inte (ännu, reds anm) enligt Mr D.

Efter detta nedslående svar ställde jag istället några frågor och hoppas på att Mr D vaknat på rätt sida och svarar. Några frågor är mina egna, andra är ställda till mig av trogna bloggläsare. Följande frågor ställdes till eDelegationen idag 25/8:

 1. Hur ser rekryteringsprocessen ut?
 2. Vilka typer av kompetenser ska rekryteras?
 3. Hur stort är kansliet tänkt att bli?
 4. Kommer det att tillsättas en kanslichef?
 5. Avser delegationen kontakta de fackliga ombuden vid rekryteringar för att erbjuda företrädesrätt till tidigare Verva-anställda?

Tycker du att det är fler frågor som bör ställas till eDelegationen rörande rekryteringen eller något annat, tipsa mig så kan jag ställa frågan och publicera svaret! Jag och Mr D och ju typ bundisar numera… 😉

Den 12 juli undertecknade eDelegationens ordförande avtalet  (Dnr 2009/130) med Bazooka Interactive. Avropet gjordes över Regeringskansliets ramavtal FA2006/863/Info/26.

Den korta uppdragsbeskrivningen lyder:

”Uppdraget består av att utveckla en webbplats och grafisk profil enligt bilagd beskrivning. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med delegationen. Uppdraget ska påbörjas genast och slutföras senast den 1 oktober 2009.  Uppdraget består av att utveckla en webbplats och grafisk profil enligt bilagd beskrivning. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med delegationen. Uppdraget ska påbörjas genast och slutföras senast den 1 oktober 2009.”

Sköna citat från offerten:

”E-delegationen önskar en logotyp och en förenklad grafisk profil som första hand kan nyttjas på webbplatsen och i en rapport som skall publiceras i september.”  [SOU:n ”En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning” kommer att bli snygg! yiihaa!]

”Plattformen för detta uppdrag måste vara en lösning med öppen källkod.” [Ja tacka f-n för det med tanke på skrivningarna i direktivet och de förväntade skrivningarna i strategin.]

”Bazooka har uppmärksammat att en viktig del i uppdraget omfattar tillgänglighet och webbutvecklingsstandarder. Bazooka har stor vana och dokumenterad erfaranhet gällande användbarhets och tillgänglighetsfrågor och har för uppdraget tagit fram en plan tillsammans med delegationen för att möta samtliga tillgänglighetskrav. ” [Här han man minsann tänkt till igen! Det känns som att det har suttit med någon med kompetens vid uppgörelsen till den här affären. Sweat!]

Summa summarum… eDelegationen verkar ha gjort en bra affär. Jag menar vad får man annars för 159 600 kr nu för tiden!?

Enligt bilagan (offert från Bazooka) kan man utläsa följande:

Offert gällande E-delegationen – Grafiks profil och webbplatslösning

Inledning
Denna offert är upprättat utifrån den förfrågan som inkommit genom NN [sek i eDel] gällande grafisk formgivning samt arbete med webbplats och
publiceringsverktyg.

Om uppdraget
E-delegationen efterfrågar en grafisk profil och en inspirerande och kommunikativ webbplatslösning som skall vara enkel att administrera och
fungera att växa i över tid. Webpplatsen vänder sig främst till personer inom verksamhetsutveckling och IT även fast en bred allmänhet kan ha intresse för delegationens arbete.

Innehåll på webbplatsen
Initialt ser vi en enkel informationsstruktur med ett nyhetsflöde, ett kalendarium, sida för publikationer etc. som kommer att byggas ut med tiden.
Krav gällande tillgänglighet och användbarhet Bazooka har uppmärksammat att en viktig del i uppdraget omfattar tillgänglighet och webbutvecklingsstandarder. Bazooka har stor vana och dokumenterad erfaranhet gällande användbarhets och tillgänglighetsfrågor och har för uppdraget tagit fram en plan tillsammans med delegationen för att möta samtliga tillgänglighetskrav.

Formgivning

Grafisk profil
E-delegationen önskar en logotyp och en förenklad grafisk profil som första hand kan nyttjas på webbplatsen och i en rapport som skall publiceras i september. Med förenklad grafisk profil menar vi att vi levererar logotyp färgsättningar och typsnitt etc. dock genomförs detta arbete med utgångspunkt i webbplatsen. Den profil som slutligen upprättas inom ramen för detta uppdrag kan uppdateras och utökas med fler element vid behov. En närmare genomgång av målgrupp och grundvärden genomförs tillsammans med E-delegatioen tidigt i processen då det grafiska arbetet påbörjas. Arbetet med den grafiska formgivningen inleds med att Bazooka tar fram ett grundmanér som sedan skall godkännas av E-delegationen. När eventuella justeringar utifrån grunden har genomförts tas en slutlig profil med logotyp, färger och typsnitt etc. fram.

Formgivning – webbplats
Parallellt med den grafiska profilen påbörjas arbetet med interaktionsdesign. Med interaktionsdesign menas hur användaren interagerar med webbplatsens gränssnitt. När grafisk profil och interaktionsdesign godkänts börjar arbetet med de grafiska skisserna av webbplatsen. Formgivningen på webbplatsen kommer att sättas utifrån den grafiska profil som tas fram för projektet. Det är viktigt att besökaren får en känsla för webbplatsen, både för att igenkänningen skall vara hög och för att hjälpa fram det övriga budskapet. Bazooka tar givetvis hänsyn till den teknik som ligger till grund för webbplatsen i formgivningsarbetet för att skapa ett resultat som kan genomföras så kostnadseffektivt och ”tillgängligt” som möjligt.

Teknisk utveckling

Teknik för webbplatsen
Plattformen för detta uppdrag måste vara en lösning med öppen källkod. Bazooka har rekommenderat att projektet skall nyttja ”Drupal” som ett
grundläggande system för webbplatsen. Det har även visat sig att det finns samordningsvisnster med att nyttja en befintlig webbtjänst som även den
bygger på Drupal. För att ta fram en så kostnadseffektiv modell som möjligt gällande utvecklingen bör projektet följa funktionerna som kommer med Drupal och endast använda vedertagna moduler. Man bör även föja ”flödet” i Drupal så långt det går. Vi ser att man tidigt i projektet sätter upp Drupal och installerar och konfigurerar olika moduler. Formgivningen för webbplatsen bör utgå från denna grund vilket även detta leder till att utvecklingstiden kan hållas till ett minimum.

Tidsplan

Aktiviteter och produktion

 1. Resursplanering och förankring juni
 2. Förenklad grafisk profil juli
 3. Fastställa innehåll juli
 4. Webbdesign – sätta upp teknik juli -augusti
 5. Interaktionsdesign juli -augusti
 6. Formgivning webbplats juli -augusti
 7. Leverans av slutlig logo och profil augusti
 8. Slutlig leverans av innhåll och delar sep
 9. Webbdesign levereras sep
 10. HTML programmering sep
 11. Slutförande av teknisk plattform sep-okt

Arvode
Samtliga timmar debiteras med 950 SEK/h
Projektledning för samtliga delar 30 400 SEK
Grafiskt arbete 62 700 SEK
Logo och förenklad grafisk profil
Formgivning webbplats
Teknik 66 500 SEK
HTML, CSS, tester
Studier gällande verksamhetstöd
Uppstart Drupal
Grundmoduler och mallarbete i Drupal
Kompletteringar gällande moduler (ex. kalenderfunktionsmodul)
Summa exkl. moms: 159 600 SEK

Hosting/drift
Bazooka kommer inom ramen för uppdraget att ta fram ett förslag gällande drift. Till dagens datum har inte en lösning fastställts.

Domän
Kostnaden för hanteringen av en domän är 500 SEK per år + årskostnad för toppdomän (ca: 110 SEK exkl. moms). Bazooka förbehåller sig rätten att ändra kostnaden om årskostnaden för domänen förändras (utom Bazooka kontroll).

Med vänliga hälsningar
Bazooka