Igår 30 juni skickade eDelegationen ut en ”Tillkallelse av en referensgrupp”. Med referens till direktiven beskrivs att man avser att ”/…/tillkalla en referensgrupp bestående av företrädare för näringsliv, forskare och brukare för att ta del av deras kunskaper och vidgade perspektiv på delegationens arbete.”

Vidare kan man utläsa att ”Delegationen (läs Accenture och Gartner) arbetar intensivt med att ta fram ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning /…/. Med hänsyn till den begränsade tid som står till förfogande avser delegationen att den 31 juli 2009 inhämta referensgruppens synpunkter på det underlag som då finns tillgängligt, trots att materialet kan förväntas variera i färdigställande.”

Representanterna ska senast den 15 augusti skicka in sina sammanställda synpunkter till delegationens sekreterare. Två veckor för förankring… Sen har delegationen knappt sex veckor på sig att färdigställa och leverara strategin till regeringen till den 30 september.

I dagsläget har man valt att tillkalla 27 intressenter. 24 organisationer och 3 namngivna personer.

 1. Svenskt Näringsliv
 2. Företagarna
 3. Svenska Bankföreningen
 4. Näringslivets Regelnämnd
 5. FAR SRS
 6. SIS, Swedish Standards Institute
 7. Terminologicentrum TNC
 8. Konsumentverket
 9. Konsumenternas Bank- & Finansbyrå
 10. Verket för innovationssystem, Vinnova
 11. Handisam
 12. Kommerskollegium
 13. Datainspektionen
 14. Post- och telestyrelsen, PTS
 15. Ekonomistyrningsverket, ESV
 16. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys
 17.  IT-universitetet
 18. Kungliga Tekniska högskolan, KTH
 19. Chalmers tekniska högskola
 20. Göteborgs universitet
 21. Stockholms universitet
 22. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA
 23. Dataföreningen
 24. Nätverket 24-timmarswebben/NN (Fd Vervaanställd, som bland annat driver sajten e-utveckling http://www.eutveckling.se/sidor/om/#kontakt)
 25. Nätverket för arkitektur/NN (Metamatrixkonsult http://tinyurl.com/metamatrixkonsult)
 26. Länsstyrelserna/NN (Länsöverdirektör i Länsstyrelsen Västra Götalands län http://tinyurl.com/lansoverdirektor)
 27. E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06)

Det mest intressanta är nr 24, den fd Vervaanställda och numera anställd på Domstolsverket, som representerar Nätverket 24-timmarswebben. Så vitt jag vet har inte nätverket en ny huvudman sen Verva lades ned men återuppstod för en dag under Offentliga rummet . Delegationens initiativ  känns ju lovande men samtidigt lite udda när NN som privatperson ska vara huvudman för det!? Jag hoppas att delegationen tar sitt förnuft tillfånga och inkorporerar Vägledningen, Nätverket  och NN i delegationen…

Jag hoppas alla dessa representanter inte blir allt för ledsna nu när dom måste korta ner sina semestrar bara för att delegationen har framförhållning som en fiskmås och för att Finansen vill använda formuleringar från delegationens strategi i budgetpropen 😉

Som vanligt… Vill ni ha dokumenten kontakta mig nickeenyfiken@live.se eller kontakta eDelegationens sekreterare. Hans kontaktuppgifter hittar du här: http://tinyurl.com/sekreterareiedelegationen

Annonser