Nu börjar jag få ordning på handlingarna från eDelegationens upphandlingsprocess. Jag fick Centigos inscannade offert idag och nu börjar bitarna falla på plats. om jag förstått det rätt så gick eDelegationen först ut med en förfrågan direkt till Centigo AB som omfattar hela uppdraget. Det vill säga, Centigo skulle få i uppdrag att genomföra både Gartners och Accentures arbete enligt inläggen nedan.

Centigo har haft omfattande uppdrag* på Skatteverket. Huvudkonsulten i offerten sägs vara Skatteverkets generaldirektörs ”favoritkonsult”.

Centigo såg snart att tidplanen för att genomföra det omfattande arbetet var allför snäv och erbjöd eDelegationen en lista med prioriteringar.

Centigo föreslår att fokus ska läggas på området ”e-tjänster och samverkan”. Inom det området vill Centigo leverera en genomgripande strategi:

  • nulägesanalys med problembeskrivning
  • redovisning av möjliga alternativ för att lösa ett problem eller uppnå ett mål.
  • redovisning av indikatorer för mål och delmål.
  • redovisning av de skäl som talar för eller emot ett alternativ.
  • redogörelse för de överväganden somleder till att ett alternativ väljs.
  • beskrivning av kostnadsmässiga och andra konsekvenser som förslagen får för staten, kommuner, landsting, företag, enskilda samt användare av e-tjänster.

Inom övriga områden ”Teknik” och ”Organisation och Sourcing” anser Centigo att det, med den trängda tidplanen, är realistiskt att leverara första punkten ovan:

  • nulägesanalys med problembeskrivning

Centigo skulle enligt de komersiella villkoren tillsätta fyra heltidskonsulter för uppdraget till ett fast pris om 1 miljon kronor per månad under perioden maj till september 2009 (totalt  4 miljoner kronor).  För juli månad förväntades inget arvode utgå.

Jag ser två möjliga anledningar till att eDelegationen valde att inte fullfölja direktavropet med Centigo:

  1. eDelegationen fick i sista stund kalla fötter över att genomföra en så omfattande direktupphandling. Det hade ju inte sett så snyggt ut…
  2. eDelegationen insåg att uppdraget var för omfattande för en levarantör att hantera inom fastlagd tidsram. Så man valde att krympa en redan hyserisk tidsplan med 1,5 månad för att genomföra två regelrätta avrop mot RK:s egna ramavtal.

Om någon är intresserad så har jag nu eDelegationens anbudsförfrågan till Centigo och Centigos offert. Kontakta mig på nickeenyfiken@live.se eller begär ut handlingarna från eDelegationens sekreterare. Du hittar hans kontaktuppgifter här: http://www.sou.gov.se/utredningar/departementsordning/finans/index.htm

 

*Jag har begärt ut och fått konsultavtalen mellan Skatteverket och Centigo för det senaste året om någon är intresserad.

Annonser