juni 2009


Det är visst inte bara jag som tycker det är underligt att ledamöterna i eDelegationen är förordnade som ”privatpersoner”. Jag har begärt ut och fått statsrådets beslut och i det står det:

”Statsrådet NN förordnar nedanstående personer att ingå som ledamöter i Delegationen (Fi2009:01) för e-förvaltning. Förordnandena gäller från den 26 mars 2009 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i delegationen är slutförda.”

Under detta stycke är två kolumner ”Namn” (förnamn och efternamn) och ”Titel”. Personens (exv Generaldirektör, Riksarkivarie och Verkställande direktör (SKL)) och namn och titlar på ledamötena listas sedan i de två kolumnerna.

Om man som ledamöter företrädde en myndighet så torde ju myndigheten finns nämnd i förordnandet. Så är alltså icke fallet. Är det någon som vet hur sådant här brukar alt. ska fungera? Är det verkligen ok med den här typen av styrning?

Den som är intresserad av att få förordnandet av ledarmöterna, sekreteraren eller experterna kan vända sig till mig (nickeenyfiken@live.se) eller begära ute dem från sekreteraren i eDelegationen (http://www.sou.gov.se/utredningar/departementsordning/finans/index.htm)

Annonser

Nu börjar jag få ordning på handlingarna från eDelegationens upphandlingsprocess. Jag fick Centigos inscannade offert idag och nu börjar bitarna falla på plats. om jag förstått det rätt så gick eDelegationen först ut med en förfrågan direkt till Centigo AB som omfattar hela uppdraget. Det vill säga, Centigo skulle få i uppdrag att genomföra både Gartners och Accentures arbete enligt inläggen nedan.

Centigo har haft omfattande uppdrag* på Skatteverket. Huvudkonsulten i offerten sägs vara Skatteverkets generaldirektörs ”favoritkonsult”.

Centigo såg snart att tidplanen för att genomföra det omfattande arbetet var allför snäv och erbjöd eDelegationen en lista med prioriteringar.

Centigo föreslår att fokus ska läggas på området ”e-tjänster och samverkan”. Inom det området vill Centigo leverera en genomgripande strategi:

  • nulägesanalys med problembeskrivning
  • redovisning av möjliga alternativ för att lösa ett problem eller uppnå ett mål.
  • redovisning av indikatorer för mål och delmål.
  • redovisning av de skäl som talar för eller emot ett alternativ.
  • redogörelse för de överväganden somleder till att ett alternativ väljs.
  • beskrivning av kostnadsmässiga och andra konsekvenser som förslagen får för staten, kommuner, landsting, företag, enskilda samt användare av e-tjänster.

Inom övriga områden ”Teknik” och ”Organisation och Sourcing” anser Centigo att det, med den trängda tidplanen, är realistiskt att leverara första punkten ovan:

  • nulägesanalys med problembeskrivning

Centigo skulle enligt de komersiella villkoren tillsätta fyra heltidskonsulter för uppdraget till ett fast pris om 1 miljon kronor per månad under perioden maj till september 2009 (totalt  4 miljoner kronor).  För juli månad förväntades inget arvode utgå.

Jag ser två möjliga anledningar till att eDelegationen valde att inte fullfölja direktavropet med Centigo:

  1. eDelegationen fick i sista stund kalla fötter över att genomföra en så omfattande direktupphandling. Det hade ju inte sett så snyggt ut…
  2. eDelegationen insåg att uppdraget var för omfattande för en levarantör att hantera inom fastlagd tidsram. Så man valde att krympa en redan hyserisk tidsplan med 1,5 månad för att genomföra två regelrätta avrop mot RK:s egna ramavtal.

Om någon är intresserad så har jag nu eDelegationens anbudsförfrågan till Centigo och Centigos offert. Kontakta mig på nickeenyfiken@live.se eller begär ut handlingarna från eDelegationens sekreterare. Du hittar hans kontaktuppgifter här: http://www.sou.gov.se/utredningar/departementsordning/finans/index.htm

 

*Jag har begärt ut och fått konsultavtalen mellan Skatteverket och Centigo för det senaste året om någon är intresserad.

Jag ställde en fråga till delegationens sekreterare om hur man nu, efter statssekreterarens utfästelse på Offentliga rummet,  ska hantera Vägledningen 24-timmarswebben.  Jag tolkar sekreterarens kryptiska svar som om att man inte fick med frågan om Vägledningen 24-timmarswebben på eDelegationens andra möte nu i början på juni. Gissningsvis kommer frågan därmed inte upp på agendan förrän i bästa fall slutet på året. I bästa fall… *suck*

Min fråga:

Hej igen Dano,

Plenart på konferensen Offentliga rummet lovade vår ärade statssekreterare Dan Ericsson heligt och dyrt att eDelegationen skulle förvalta och utveckla Vervas ”Vägledningen 24-timmarswebben”. (http://verva.24-timmarswebben.se/master.html?http://verva.24-timmarswebben.se/verksamhetsstod/default.htm)
Har du fått denna information från finansdepartementet? Om ja, hur har man i eDelegationen tänkt att realisera detta löfte?

Med vänlig hälsning

Nicke”

eDelegationens otroligt inspirerande svar:

”Hej,

Av delegationens kommittédirektiv (bifogat nedan, s. 10) framgår att delegationen ska inventera och vid behov utveckla bl.a. Vervas vägledningar. Delegationen kommer att utföra sitt uppdrag i enlighet med direktiven på ett sätt som delegationen anser lämpligt och vid en tidpunkt som är anpassad till övriga uppdrag enligt direktiven. Något närmare besked i denna fråga går inte att lämna i det här skedet.

Hälsningar,

NN
Sekreterare
E-delegationen

Regeringskansliets utredningsavdelning
Box 347
401 25 Göteborg

Tel: 031-701 5x xx
Fax: 031-774 1x xx
Mob: 0707-738 xxx”

Jag ger upp… Vi får helt enkelt vänta tills protokollet är justerat.

eDelegationen lämnar inte ut kallelsen med hänvisning till diverse paragrafer i 2 kap.  tryckfrihetsförodningen.

Inte heller någon av myndigheterna har (ännu) lämnat ut kallelsen med hänvisning till att kallelsen har skickat till generaldirektörerna i deras egenskap av privatperson!?

Efter eDelegationens första möte lämnade sekreteraren ut kallelsen med bilagor som offentlig allmän handling. När jag ställde samma fråga efter förra veckans möte  blev jag bemött av en lite annan ton.

”Kallelsen till delegationens ledamöter och de övriga handlingar du begär att få utlämnade utgör arbetsmaterial. Eftersom handlingarna inte är allmänna finns det inte någon handling att lämna ut. Enligt lagen ska jag upplysa dig om att du kan begära att delegationen fattar ett överklagbart beslut i denna del.”

Självklart har jag begärt att delegationen fattar ett särskilt beslut i denna fråga.

To be continued…

eDelegationen har inte påbörjat några aktiviteter avseende sin externa kommunikation. Enligt sekreteraren har man inte ens påbörjat ett upphandlings/avropsförfarande.

Många är nyfikna och jag märker ju att det finns ett stort intresse för löpande information om vad som händer och sker.  eDelegationen borde nog ta sig en funderare på hur man ska hantera kommunikationen med externa intressenter.

Odells pol.sak. är ju en kommunikativ rackare som vurmar för sociala medier. Kanske borde eDelegationen engagera honom i det operativa arbetet för att få lite fart på gubbarna.

eDelegationens sekreterare meddelade idag att man kan komma att rekrytera personal till sekretariatet till i höst.

Jag har ingen information om vilka typer av kompetenser man kommer söka. Någon som vet?

/Nicke

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Nästa sida »